100,000 VNĐ
Sắp xếp Dimension
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
- Tự động Dim giao điểm
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Chia dầm, nhóm đối tượng
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Ghi nhanh chiều dài đối tượng trên màn hình
100,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Chọn nhanh các đối tượng theo layer, kiểu đối tượng, chọn Hatch, Text, Dim, Block ....
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Đặt nhanh tỉ lệ Annotative Scale cho các đối tượng được chọn
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
MatchProp (MA) các đối tượng cùng loại
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Dim Boundary - Dim đường bao bằng nhiều cách thức
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
- Lisp đo nhanh các đường với hình dạng bất kỳ!
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Nâng cấp Laymcur để có thể lấy nhiều thuộc tính khác ngoài Layer
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Lisp scale tự động theo các phương với nhiều lựa chọn khác nhau
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Đổi Layer theo kịch bản
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Lisp nối Block
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
- Fillet / Chamfer hàng loạt Pline và Line chạm nhau
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Multi Chamfer / Fillet hàng loạt Pline, Line chạm nhau
500,000 VNĐ 600,000 VNĐ
Các công cụ hữu ích dành cho Dim
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Tự động thống kê số lượng hình chữ nhật (Rectangle) theo kích thước, màu sắc ...
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Tự động đánh cos cao độ cho nhóm Text / Block Attribute
499,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Bộ sản phẩm triển khai bản vẽ kết cấu
300,000 VNĐ 400,000 VNĐ
Chuyển đổi bảng thống kê thép từ CAD sang Excel, có cả hình dạng thép
50,000 VNĐ
Tìm và sửa Dimension đã bị edit
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Copy / move viewport và cả khung nhìn bên trong
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Chèn Leader tự động tại các điểm giao nhau
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Vẽ nhanh các đoạn giữa nhiều cặp Line song song
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Kiểm tra sự giống - khác nhau của 2 nhóm Dimension
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Kiểm tra phát hiện các Dimension sai
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Lisp tạo nhanh các View Model và xuất bản vẽ, in ấn
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Lisp dim kích thước nhiều đối tượng rời hoặc nhóm đối tượng