100,000 VNĐ
Sắp xếp Dimension
50,000 VNĐ
Tìm và sửa Dimension đã bị edit
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Dim Boundary - Dim đường bao bằng nhiều cách thức
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
- Tự động Dim giao điểm
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Tự động thống kê số lượng hình chữ nhật (Rectangle) theo kích thước, màu sắc ...
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Kiểm tra phát hiện các Dimension sai
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Kiểm tra sự giống - khác nhau của 2 nhóm Dimension
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Tự động đánh cos cao độ cho nhóm Text / Block Attribute
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
- Lisp đo nhanh các đường với hình dạng bất kỳ!
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Ghi nhanh chiều dài đối tượng trên màn hình
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Lisp dim kích thước nhiều đối tượng rời hoặc nhóm đối tượng
0 VNĐ
Chèn nhanh giá trị Volume (tự cập nhật)
0 VNĐ
Lisp sắp xếp lại Text dim (Dimlinear) thẳng hàng
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Lisp nối Block
300,000 VNĐ 400,000 VNĐ
Chuyển đổi bảng thống kê thép từ CAD sang Excel, có cả hình dạng thép
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Đo và thống kê Lanh tô