Dim Bounding Box

Mã sản phẩm: L00046

Version mới nhất: 1.0

Danh mục: Thống kê, đo đạc, Thống kê, đo đạc > Dimension Tools, Bộ công cụ
Theo máy
Lisp dim kích thước nhiều đối tượng rời hoặc nhóm đối tượng

Tác giả: ketxu

20,000 VNĐ (20 Point) 50,000 VNĐ (50 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Information :

 • Quick Create Total Dim of objects, Selection Set and paste values to other Editor (like Excel)
 • Version v1.0 1/2020
 • Full command :
  • + DimSelectionSetBoundingbox : For Selectionset Boundingbox Dim
  • + DimObjectsBoundingbox : For Separate Objects Boundingbox Dim
 • Shortcut command : No
 •  

⛔️ Thông tin :

 • Lisp tạo Dim tổng cho nhiều đối tượng riêng biệt hoặc một nhóm đối tượng, lưu dữ liệu vào Clipboard để paste sang chỗ khác
 • v1.0 1/2020
  v2.0 : 9/2022 : Fix lỗi too many arguments
 • Tên lệnh : 2 lệnh
  • + DimSelectionSetBoundingbox - Để dim tập đối tượng
  • + DimObjectsBoundingbox : Để dim các đối tượng rời
  •  Lệnh tắt : Tự bạn đặt. Ở trong thư mục chứa lisp có sẵn file Shortcut, bạn vào và thay đổi DSB, DOB thành lệnh bạn mong muốn

⛔️ Video :


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay