Dim Bounding Box

Mã sản phẩm: L00046

Version mới nhất: 1.0

Danh mục: Thống kê, đo đạc, Thống kê, đo đạc > Dimension Tools, Bộ công cụ
Miễn phí
Lisp dim kích thước nhiều đối tượng rời hoặc nhóm đối tượng

Tác giả: ketxu

0 VNĐ (0 Point) 20,000 VNĐ (0 Point)

Mô tả

⛔️ Information :

 • Quick Create Total Dim of objects, Selection Set and paste values to other Editor (like Excel)
 • Version v1.0 1/2020
 • Full command :
  • + DimSelectionSetBoundingbox : For Selectionset Boundingbox Dim
  • + DimObjectsBoundingbox : For Separate Objects Boundingbox Dim
 • Shortcut command : No
 •  

⛔️ Thông tin :

 • Lisp tạo Dim tổng cho nhiều đối tượng riêng biệt hoặc một nhóm đối tượng, lưu dữ liệu vào Clipboard để paste sang chỗ khác
 • v1.0 1/2020
 • Tên lệnh : 2 lệnh
  • + DimSelectionSetBoundingbox - Để dim tập đối tượng
  • + DimObjectsBoundingbox : Để dim các đối tượng rời
  •  Lệnh tắt : Tự bạn đặt. Ở trong thư mục chứa lisp có sẵn file Shortcut, bạn vào và thay đổi DSB, DOB thành lệnh bạn mong muốn

⛔️ Video :


Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
1.0 (*) - Phiên bản đầu tiên (tặng) Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Cad cleaner v1.3
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chèn Leader tự động tại các điểm giao nhau

Theo máy
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
100,000 VNĐ Thêm vào giỏ

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay