0 VNĐ
Tạo Filetab cho CAD
0 VNĐ
Vẽ nhanh nét trống vào khu vực kín
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Đo và thống kê Lanh tô
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Lisp vẽ nhanh một số loại mũi tên
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Di chuyển vào tâm vùng kín
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Modify at Center (Move, Copy, Scale, Rotate, Mirror tại tâm nhóm đối tượng)
0 VNĐ 20,000 VNĐ
Vẽ nhanh Pipe End
300,000 VNĐ 400,000 VNĐ
Chuyển đổi bảng thống kê thép từ CAD sang Excel, có cả hình dạng thép
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Lisp nối Block
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Copy / move viewport và cả khung nhìn bên trong
50,000 VNĐ 60,000 VNĐ
Vẽ nhanh trục của các hình chữ nhật
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Lisp vẽ đường trải bóng theo 4 điểm
0 VNĐ
Lisp sắp xếp lại Text dim (Dimlinear) thẳng hàng
0 VNĐ
Chèn nhanh giá trị Volume (tự cập nhật)
499,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Bộ sản phẩm triển khai bản vẽ kết cấu
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Lisp dim kích thước nhiều đối tượng rời hoặc nhóm đối tượng
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Ghi nhanh chiều dài đối tượng trên màn hình
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Multi Chamfer / Fillet hàng loạt Pline, Line chạm nhau
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
- Fillet / Chamfer hàng loạt Pline và Line chạm nhau
0 VNĐ 20,000 VNĐ
Chia nhanh màn hình để làm việc
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Vẽ nhanh các đoạn giữa nhiều cặp Line song song
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Chia dầm, nhóm đối tượng
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
- Lisp đo nhanh các đường với hình dạng bất kỳ!
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Tự động đánh cos cao độ cho nhóm Text / Block Attribute
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
500,000 VNĐ 600,000 VNĐ
Các công cụ hữu ích dành cho Dim
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Đổi Layer theo kịch bản
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Chèn Leader tự động tại các điểm giao nhau
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Kiểm tra sự giống - khác nhau của 2 nhóm Dimension