100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Tự động thống kê số lượng hình chữ nhật (Rectangle) theo kích thước, màu sắc ...
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Đo và thống kê Lanh tô
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn