# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Point
1 L00021 Thống kê Rectangles
Theo máy
Tự động thống kê số lượng hình chữ nhật (Rectangle) theo kích thước, màu sắc ... 100 Thêm vào giỏ
2 L00061 Đo và Thống kê Lanh tô
Miễn phí
Đo và thống kê Lanh tô 0 Tải ngay
3 L00045 Measurement Status
Theo máy
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn 50 Thêm vào giỏ