50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
MatchProp (MA) các đối tượng cùng loại
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Cad cleaner v1.3
100,000 VNĐ
Sắp xếp Dimension
100,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Chọn nhanh các đối tượng theo layer, kiểu đối tượng, chọn Hatch, Text, Dim, Block ....
50,000 VNĐ
Tìm và sửa Dimension đã bị edit
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Lisp tạo lại hàng loạt biên hatch một cách nhanh chóng
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Lisp đếm thời gian thực hiện các lệnh trong CAD
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Lisp scale tự động theo các phương với nhiều lựa chọn khác nhau
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Dim Boundary - Dim đường bao bằng nhiều cách thức
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
- Tự động Dim giao điểm
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Tự động thống kê số lượng hình chữ nhật (Rectangle) theo kích thước, màu sắc ...
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Nâng cấp Laymcur để có thể lấy nhiều thuộc tính khác ngoài Layer
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Đặt nhanh tỉ lệ Annotative Scale cho các đối tượng được chọn
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Kiểm tra phát hiện các Dimension sai
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Lisp tạo nhanh các View Model và xuất bản vẽ, in ấn
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Kiểm tra sự giống - khác nhau của 2 nhóm Dimension
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Chèn Leader tự động tại các điểm giao nhau
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Đổi Layer theo kịch bản
500,000 VNĐ 600,000 VNĐ
Các công cụ hữu ích dành cho Dim
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Tự động đánh cos cao độ cho nhóm Text / Block Attribute
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
- Lisp đo nhanh các đường với hình dạng bất kỳ!
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Chia dầm, nhóm đối tượng
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Vẽ nhanh các đoạn giữa nhiều cặp Line song song