Divide Objects - Chia đối tượng

Mã sản phẩm: L00039

Version mới nhất: v1.0

Danh mục: Annotation > Blocks - Xref, Công cụ > Misc, Công cụ > Modify
Theo máy
Chia dầm, nhóm đối tượng
50,000 VNĐ (50 Point) 100,000 VNĐ (100 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Information :
- Quickly Divide objects by X Axis
- Version v1.0 8/2020
- Full command : DivideObjects
- Shortcut command : DIO

⛔️ Thông tin :
- Lisp chia nhóm đối tượng
- v1.0 8/2020
- Tên lệnh : DivideObjects (lệnh tắt DIO)

Video : 


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay