300,000 VNĐ 400,000 VNĐ
Chuyển đổi bảng thống kê thép từ CAD sang Excel, có cả hình dạng thép
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Lisp scale tự động theo các phương với nhiều lựa chọn khác nhau
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Tự động đánh cos cao độ cho nhóm Text / Block Attribute
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Lisp nối Block
100,000 VNĐ
Sắp xếp Dimension
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Chia dầm, nhóm đối tượng