500,000 VNĐ 600,000 VNĐ
Các công cụ hữu ích dành cho Dim
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Lisp dim kích thước nhiều đối tượng rời hoặc nhóm đối tượng
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Tự động thống kê số lượng hình chữ nhật (Rectangle) theo kích thước, màu sắc ...
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
- Tự động Dim giao điểm
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Dim Boundary - Dim đường bao bằng nhiều cách thức
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Ghi nhanh chiều dài đối tượng trên màn hình
499,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Bộ sản phẩm triển khai bản vẽ kết cấu