100,000 VNĐ
Sắp xếp Dimension
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Chia dầm, nhóm đối tượng
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
- Tự động Dim giao điểm
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Ghi nhanh chiều dài đối tượng trên màn hình
100,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Chọn nhanh các đối tượng theo layer, kiểu đối tượng, chọn Hatch, Text, Dim, Block ....
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Đặt nhanh tỉ lệ Annotative Scale cho các đối tượng được chọn
0 VNĐ
Tạo Filetab cho CAD
0 VNĐ
Vẽ nhanh nét trống vào khu vực kín
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Đo và thống kê Lanh tô
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Lisp vẽ nhanh một số loại mũi tên
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Di chuyển vào tâm vùng kín
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Modify at Center (Move, Copy, Scale, Rotate, Mirror tại tâm nhóm đối tượng)
0 VNĐ
Tạo Filetab cho CAD
0 VNĐ
Vẽ nhanh nét trống vào khu vực kín
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Đo và thống kê Lanh tô
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Lisp vẽ nhanh một số loại mũi tên
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Di chuyển vào tâm vùng kín
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Modify at Center (Move, Copy, Scale, Rotate, Mirror tại tâm nhóm đối tượng)