50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Chia dầm, nhóm đối tượng
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
MatchProp (MA) các đối tượng cùng loại
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
- Tự động Dim giao điểm
25,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Ghi nhanh chiều dài đối tượng trên màn hình
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Đổi Layer theo kịch bản
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Lisp vẽ đường trải bóng theo 4 điểm
0 VNĐ
Lisp sắp xếp lại Text dim (Dimlinear) thẳng hàng
0 VNĐ
Chèn nhanh giá trị Volume (tự cập nhật)
0 VNĐ 20,000 VNĐ
Lisp dim kích thước nhiều đối tượng rời hoặc nhóm đối tượng
0 VNĐ 20,000 VNĐ
Chia nhanh màn hình để làm việc
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Copy / move viewport và cả khung nhìn bên trong
50,000 VNĐ 60,000 VNĐ
Vẽ nhanh trục của các hình chữ nhật
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Lisp vẽ đường trải bóng theo 4 điểm
0 VNĐ
Lisp sắp xếp lại Text dim (Dimlinear) thẳng hàng
0 VNĐ
Chèn nhanh giá trị Volume (tự cập nhật)
499,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Bộ sản phẩm triển khai bản vẽ kết cấu