50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Chia dầm, nhóm đối tượng
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
MatchProp (MA) các đối tượng cùng loại
25,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Ghi nhanh chiều dài đối tượng trên màn hình
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Đổi Layer theo kịch bản
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Đặt nhanh tỉ lệ Annotative Scale cho các đối tượng được chọn
0 VNĐ 20,000 VNĐ
Lisp dim kích thước nhiều đối tượng rời hoặc nhóm đối tượng
0 VNĐ 20,000 VNĐ
Multi Chamfer - Chamfer hàng loạt Pline, Line chạm nhau
0 VNĐ 20,000 VNĐ
Chia nhanh màn hình để làm việc
0 VNĐ
Vẽ nhanh các đoạn giữa nhiều cặp Line song song
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát
499,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Bộ sản phẩm triển khai bản vẽ kết cấu
0 VNĐ 20,000 VNĐ
Lisp dim kích thước nhiều đối tượng rời hoặc nhóm đối tượng
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn
25,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Ghi nhanh chiều dài đối tượng trên màn hình
0 VNĐ 20,000 VNĐ
Multi Chamfer - Chamfer hàng loạt Pline, Line chạm nhau
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
- Fillet hàng loạt Pline và Line chạm nhau