0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Modify at Center (Move, Copy, Scale, Rotate, Mirror tại tâm nhóm đối tượng)
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Di chuyển vào tâm vùng kín
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
MatchProp (MA) các đối tượng cùng loại
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Multi Chamfer / Fillet hàng loạt Pline, Line chạm nhau
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Nâng cấp Laymcur để có thể lấy nhiều thuộc tính khác ngoài Layer
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Lisp scale tự động theo các phương với nhiều lựa chọn khác nhau
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Chia dầm, nhóm đối tượng
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
- Fillet / Chamfer hàng loạt Pline và Line chạm nhau