Multi Chamfer - Chamfer hàng loạt Pline, Line chạm nhau

Mã sản phẩm: L00043

Version mới nhất: 1.0 (20201113)

Danh mục: Công cụ > Modify, Pline Tools
Miễn phí
Multi Chamfer - Chamfer hàng loạt Pline, Line chạm nhau

Tác giả: ketxu

0 VNĐ (0 Point) 20,000 VNĐ (0 Point)

Mô tả

⛔️ Information :

  • Quickly Chamfer multiple Objects
  • - Version v1.0 11/11/2020
  • - Full command : MultiChamfer
  • - Shortcut command : CPS

⛔️ Thông tin :

  • Lisp Chamfer hàng loạt Line, Pline
  • - v1.0 11/11/2020 - Tên lệnh : MultiChamfer (lệnh tắt CPS)

⛔️ Lưu ý :

  • - Pline Chamfer bình thường
  • - Đối với các Line rời, hãy chắc chắn chúng chạm nhau (để có thể Join thành Pline)
  • - Với CAD trước 2018, khi thực hiện lệnh chú ý để màn hình có thể nhìn thấy toàn bộ các đối tượng

⛔️ Video : Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
1.0 (20201113) (*) - Phiên bản đầu tiên Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Cad cleaner v1.3
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay