Danh mục: Công cụ > Modify
Chuyển cao độ các đối tượng về 0

Miễn phí
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Danh mục: Annotation > Blocks - Xref, Công cụ > Modify, Tool riêng
Lisp scale tự động theo các phương với nhiều lựa chọn khác nhau

Theo máy
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Danh mục: Công cụ > Modify
MatchProp (MA) các đối tượng cùng loại

Theo máy
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Danh mục: Công cụ > Modify
Nâng cấp Laymcur để có thể lấy nhiều thuộc tính khác ngoài Layer

Theo máy
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Danh mục: Công cụ > Modify, Pline Tools
- Fillet / Chamfer hàng loạt Pline và Line chạm nhau

Theo máy
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Danh mục: Công cụ > Modify, Pline Tools
Multi Chamfer / Fillet hàng loạt Pline, Line chạm nhau

Theo máy
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Danh mục: Annotation > Blocks - Xref, Công cụ > Misc, Công cụ > Modify
Chia dầm, nhóm đối tượng

Theo máy
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Thêm vào giỏ