# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Point
1 L00024 Flat
Miễn phí
Chuyển cao độ các đối tượng về 0 0 Tải ngay
2 L00018 Scale tự động
Theo máy
Lisp scale tự động theo các phương với nhiều lựa chọn khác nhau 150 Thêm vào giỏ
3 L00008 MatchPropX
Theo máy
MatchProp (MA) các đối tượng cùng loại 50 Thêm vào giỏ
4 L00022 Nâng cấp Laymcur
Theo máy
Nâng cấp Laymcur để có thể lấy nhiều thuộc tính khác ngoài Layer 50 Thêm vào giỏ
5 L00042 Multi Fillet / Chamfer - Fillet / Chamfer hàng loạt
Theo máy
- Fillet / Chamfer hàng loạt Pline và Line chạm nhau 20 Thêm vào giỏ
6 L00043 Multi Chamfer / Fillet - Chamfer / Fillet hàng loạt
Theo máy
Multi Chamfer / Fillet hàng loạt Pline, Line chạm nhau 20 Thêm vào giỏ
7 L00039 Divide Objects - Chia đối tượng
Theo máy
Chia dầm, nhóm đối tượng 50 Thêm vào giỏ