Chọn nhanh đối tượng

Mã sản phẩm: L00013

Version mới nhất: Selection 20201010

Danh mục: Annotation, Tool riêng
Theo máy
Chọn nhanh các đối tượng theo layer, kiểu đối tượng, chọn Hatch, Text, Dim, Block ....

Tác giả: ketxu

100,000 VNĐ (100 Point) 200,000 VNĐ (200 Point)
Số lượng

Mô tả

Chọn nhanh các đối tượng theo layer, kiểu đối tượng, chọn Hatch, Text, Dim, Block ....
Bộ Selection Tool này có các lệnh sau  :

No Full command  Shortcut Command  Description
1 SelectDim SD Chọn nhanh Dimension
2 SelectText ST Chọn nhanh Text
3 SelectHatch SH Chọn nhanh Hatch
4 SelectBlock SB Chọn nhanh Block
5 SelectSimilarLayer SL Chọn đối tượng theo Layer mẫu 
6 SelectSimilarObject SO Chọn đối tượng theo loại Object mẫu 
7 SelectSimilarColor SSC Chọn đối tượng theo màu
8 SelectSimilarStyle SST Chọn đối tượng theo Style 
9 SelectSimilarColorNest SSCN Chọn đối tượng theo màu (Cả ByLayer) 
10 SelectConnect SCN Chọn các đối tượng liền nhau
11 SelectSimilars  SS Chọn đối tượng theo thuộc tính đối tượng mẫu
12 SelectSimilarLineType SLT Chọn đối tượng theo Linetype mẫu
13 SelectByValue SV Chọn theo giá trị
14 SelectNumber SN Chọn đối tượng là số

- Video mô tả :

 

 


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay