DimText Align - Sắp xếp Text Dim

Mã sản phẩm: L00049

Version mới nhất: 2.0

Danh mục: Thống kê, đo đạc > Dimension Tools
Miễn phí
Lisp sắp xếp lại Text dim (Dimlinear) thẳng hàng
0 VNĐ (0 Point)

Mô tả

⛔️ Information :

  • Quickly Re-Arrange Dim Text
  • - Version v1.0 4/2020
  • - Full command : DTA
  • - Shortcut command : DTA

⛔️ Thông tin :

  • Lisp sắp xếp nhanh lại Text của Dim
  • - v1.0 4/2020 - Tên lệnh : DTA(lệnh tắt DTA)

⛔️ 18/11/2021 : Đã cập nhật bản 2.0, fix lỗi nhảy Dimline và add thêm đặc tính Textmovement

⛔️ Lisp free - Limit 18/11/2022

 


Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
2.0 (*) 11/2021 : Fix lỗi nhảy Dimline và add thêm đặc tính Textmovement Tải xuống
1.0 4/2020 : Phiên bản đầu tiên Tải xuống



Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay