Split View - Chia nhanh màn hình

Mã sản phẩm: L00041

Version mới nhất: 1.0 (20201105)

Danh mục: Công cụ > Misc
Miễn phí
Chia nhanh màn hình để làm việc
0 VNĐ (0 Point) 20,000 VNĐ (0 Point)

Mô tả

- Tên lệnh đầy đủ : SPLITVIEW
- Lệnh tắt mặc định : SV
- Dùng chia nhanh màn hình
- Sử dụng : Đánh lệnh, sau đó bạn chọn 2 điểm tại vị trí và phương chia mong muốn
- Chạy lại lệnh khi muốn Join lại như cũ

- Video :


Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
1.0 (20201105) (*) - Phiên bản đầu tiên Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay