Add Volume Field

Mã sản phẩm: L00048

Version mới nhất: 1.0

Danh mục: Annotation > Text, Thống kê, đo đạc, Thống kê, đo đạc > Export
Miễn phí
Chèn nhanh giá trị Volume (tự cập nhật)
0 VNĐ (0 Point)

Mô tả

⛔️ Information :

  • Quickly Add Volume Field of 3D Solid Object
  • - Auto-change value whenever modify object
  • - Format value depend on Units Setting
  • - Version v1.0 10/2021
  • - Full command : AddVolume - Shortcut command : AV

⛔️ Thông tin :

  • Lisp chèn giá trị thể tích của khối 3D Solid dạng Field
  • - Với Field, kết quả sẽ tự động cập nhật khi chúng ta chỉnh sửa đối tượng
  • - Định dạng giá trị theo thiết đặt trong lệnh UNITS
  • - v1.0 10/2021
  • - Tên lệnh : AddVolume (lệnh tắt AV)

Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
1.0 (*) Bản miễn phí (6-6-2022) Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay