# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Point
1 L00025 Cắt chân dim v1.1
Miễn phí
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z 0 Tải ngay
2 L00049 DimText Align - Sắp xếp Text Dim
Miễn phí
Lisp sắp xếp lại Text dim (Dimlinear) thẳng hàng 0 Tải ngay
3 L00015 [LISP] Find Edited Dimension - Tìm Dim bị Edit
Theo máy
Tìm và sửa Dimension đã bị edit 50 Thêm vào giỏ
4 L00028 Check Dimension
Theo máy
Kiểm tra phát hiện các Dimension sai 50 Thêm vào giỏ
5 L00030 CUT DIM v2.0
Theo máy
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới 100 Thêm vào giỏ
6 L00032 Check Different Dimension
Theo máy
Kiểm tra sự giống - khác nhau của 2 nhóm Dimension 50 Thêm vào giỏ
7 L00046 Dim Bounding Box
Theo máy
Lisp dim kích thước nhiều đối tượng rời hoặc nhóm đối tượng 20 Thêm vào giỏ
8 L00045 Measurement Status
Theo máy
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn 50 Thêm vào giỏ
9 L00020 Dim Intersect
Theo máy
- Tự động Dim giao điểm 100 Thêm vào giỏ
10 L00019 Dim Boundary v2.0
Theo máy
Dim Boundary - Dim đường bao bằng nhiều cách thức 100 Thêm vào giỏ
11 L00012 DSA - Sắp xếp Dimension
Theo máy
Sắp xếp Dimension 100 Thêm vào giỏ
12 L00038 Dim Curve - Đo đối tượng bất kỳ
Theo máy
- Lisp đo nhanh các đường với hình dạng bất kỳ! 50 Thêm vào giỏ