# Mã sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả Point
1 L00025 Cắt chân dim v1.1
Miễn phí
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z 0 Tải ngay
2 L00049 DimText Align - Sắp xếp Text Dim
Miễn phí
Lisp sắp xếp lại Text dim (Dimlinear) thẳng hàng 0 Tải ngay
3 L00030 CUT DIM v2.0
Theo máy
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới 100 Thêm vào giỏ
4 L00032 Check Different Dimension
Theo máy
Kiểm tra sự giống - khác nhau của 2 nhóm Dimension 50 Thêm vào giỏ
5 L00015 [LISP] Find Edited Dimension - Tìm Dim bị Edit
Theo máy
Tìm và sửa Dimension đã bị edit 50 Thêm vào giỏ
6 L00028 Check Dimension
Theo máy
Kiểm tra phát hiện các Dimension sai 50 Thêm vào giỏ
7 L00038 Dim Curve - Đo đối tượng bất kỳ
Theo máy
- Lisp đo nhanh các đường với hình dạng bất kỳ! 50 Thêm vào giỏ
8 L00020 Dim Intersect
Theo máy
- Tự động Dim giao điểm 100 Thêm vào giỏ
9 L00046 Dim Bounding Box
Theo máy
Lisp dim kích thước nhiều đối tượng rời hoặc nhóm đối tượng 20 Thêm vào giỏ
10 L00019 Dim Boundary v2.0
Theo máy
Dim Boundary - Dim đường bao bằng nhiều cách thức 100 Thêm vào giỏ
11 L00012 DSA - Sắp xếp Dimension
Theo máy
Sắp xếp Dimension 100 Thêm vào giỏ
12 L00045 Measurement Status
Theo máy
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn 50 Thêm vào giỏ