300,000 VNĐ 400,000 VNĐ
Chuyển đổi bảng thống kê thép từ CAD sang Excel, có cả hình dạng thép
0 VNĐ
Chèn nhanh giá trị Volume (tự cập nhật)